CLASSIC COCKTAIL

Chúng tôi có phục vụ các loại classic cocktail khác ngoài menu.
Bạn có thể trực tiếp yêu cầu với Bartender.

CLASSIC

Magarita

Lightbox button

319

319

319

319

319

MIX DRINKS

Magarita

Daiquiri

Whisky Sour

Bee Knee’s

Mojito

Nergori

Maitai

Jungle Bird

Epresso martini

Penicilin

Martini

319

319

319

319

319